Practice spirituality religiously. Practice religion spiritually.